Koyunların Beslenmesi – 2


Anaç Koyunların Beslenmesi

Küçükbaş hayvanların vücut ağırlıkları, bütün yıl boyunca üreme dönemine göre değişimler gösterir.Besin maddesi gereksinimleri , yaşama payı düzeyindeyken en düşük, gebeliğin başlangıcından sonuna doğru giderek yükselir, laktasyon döneminde ise en yüksek düzeye çıkar.

Ancak yağlı küçükbaş hayvanların üreme performansında karşılaşılan sorunlar, zayıf olanlarınkinden daha azdır. Aşımdan iki hafta önce ve aşımı izleyen iki hafta süresince koyunlar varsa kaliteli meralara alınmalı ya da 400-500 gram arpa verilerek takviye edilmelidir. Bu uygulamaya flushing adı verilir ve kuzulama oranını %10-20 artırdığı bilinmektedir. Flushing, kondisyonu orta düzeyde olan koyunlar üzerinde daha etkilidir. Erken veya sezon dışı kuzulatmada etkili olur. Böylece meraların en yüksek kalitede olduğu dönemlere kuzuların sütten kesilme zamanı rastlatılarak verim arttırılır.

Koç katımı zamanında, kaliteli bir besleme programının yararları;

koyunların koça gelme süresinin kısaltılması (aşımların toplulaştırılması), gebe kalma oranın ve ikizliğin artırılması ile gebeliğin başarıyla sürdürülmesi sayılabilir

Doğum sonrası ölümlerin çoğu, doğumu izleyen ilk 25 gün içinde kötü beslemeye bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle aşımın iki hafta öncesinden başlayıp doğum ve sütten kesmeye kadar koyunların beslenme rejiminde ani değişiklikler yapılmamalı,
besleme kısıtlamasına gidilmemelidir. % 50 den fazla baklagil (yonca, üçgül v.b) bulunan meralardan aşım döneminde uzak durulmalıdır. Çünkü baklagiller içerdikleri yüksek orandaki östrojen hormonu nedeniyle gebe kalma oranını düşürürler. Aşımdan sonra, kuzulamadan altı hafta öncesine kadar koyunlar kalitesi yüksek olmayan meralarda tutulabilir, kuru ot veya samanla beslenebilirler, zira bu dönemde fetal büyüme ve koyunun ihtiyaçları en az düzeydedir. Gebeliğin son altı haftasından doğuma kadar olan dönemde fetüs doğum ağırlığının 2/3 ü kadar büyür. Bu dönemde özellikle 1`den fazla fetüs taşıyan koyunlarda rumen kapasitesi de sınırlanır. Bu nedenle koyunlara gebeliğin son 6 haftalık döneminde normal beslemeye ilave olarak 400-500 gram arpa verilmesi, gebelik toksemisi, canlı ağırlığı ve yaşama gücü düşük kuzu doğumunu önler. Gebeliğin son bir buçuk ayında yapılacak iyi bir besleme programı ile laktasyon döneminde kolostrum ve süt miktarı olumlu yönde etkilenir.

Kuzulamadan sonra koyunların enerji ve protein ihtiyaçları % 30 – 50 artar. Bu ihtiyaçlar sağlanamazsa canlı ağırlık kaybı, düşük süt verimi, yavrularla ilgilenmeme ve kuzuların büyüyememesi gibi durumlar ortaya çıkar. Özellikle çoklu doğumlarda artan protein ihtiyaçları için takviye yapılmalıdır. Eğer yeterli miktarda baklagil bitkiler temin edilemiyorsa, değişik protein kaynaklarına yönelmelidir. Genel bir kural olarak, her kuzu için anne koyunlara 350 g kesif yem veya 400-450 g tahıl verilir. Koyunlar kuzu
sayılarına göre (ikiz, üçüz) gruplara ayrılarak yemlenirse az veya çok yemleme olasılıkları ortadan kalkar.


Gebelik Dönemi

Koyunlarda gebelik süresi 140-150 gün olup, ortalama 5 ay kabul edilir. Gebelik süresi
bakım ve besleme açısından üç dönemde ele alınmalıdır bunlar;

Birinci dönem (1-45 gün) Rahime tutunma

İkinci dönem  (45-90 gün ) Yavru zarların gelişimi

Üçüncü dönem  (90-140) Ceninin büyümesi ve gelişmesi

Özellikle gebeliğin 4. – 5. aylarında (ana karnındaki kuzunun birden büyümeye ve yüksek canlı ağırlık kazanmaya başladığı, analık sıvılarının arttığı ve memelerin süte hazırlandığı çok önemli dönem) koyunlara iyi kaliteli kuru ot, kuru yonca gibi kaba yemlerle iyi kaliteli tahıl kırmaları veya kesif yem verilmelidir. Gebeliğin 3. Ayından sonra E vitamini ve Selenyum enjeksiyonu yapılmasında fayda vardır. Gebelik döneminde hayvanları nakletmek, altı ıslak ve üstü akan ağıllarda barındırmak, donmuş, küflü ve bozulmuş gıdalarla beslemek, aç bırakmak veya yeterli besin vermemek, çok soğuk suları içirmek, vurma, çarpma ve sıkışma gibi kazalara uğratmak ve bazı hastalıklar yavru atmalar sebep olur.


Doğum ve Doğum Sonrası Dönem

Doğum yapacak koyunlar ayrı doğum bölmelerine alınmalıdırlar. Doğum bölmeleri sıcak, aydınlık, geniş, temiz ve kuru olmalı, hava cereyanı olmamalıdır. Koyunlar doğumu çok kolay yaparlar. Doğum sancıları başladıktan sonra 1-2 saat içinde doğum
olur. Koyunlarda doğuma müdahale ancak yavrunun ayağının katlanması, başın karın boşluğuna düşmesi gibi anormal durumlarda yapılır. Yavrusunu almayan koyunların kuzularının ağız ve burunları temizlenerek ve üzerlerine bir miktar tuz serpilerek anaları
tarafından yalanmaları sağlanmalıdır. Buna rağmen anaları kuzuları ile ilgilenmiyorsa kuzular iyice silinerek veya saç kurutma makinası kullanılarak iyice kurutulmalıdırlar. Doğuran koyunların yavru zarları denilen eşleri 1-2 saat içinde atılır. Atılan bu eşler
hemen dışarı alınmalı ve mümkünse gömülmelidir. Zira koyunlarda diğer hayvanlar gibi eşlerini yiyebilirler. Doğuran koyunlara hızlı enerji kaynakları ile birlikte yumuşak kaliteli kuru otlar verilmelidir.

 

 


NUTRİLAB kalite politikası içinde

Değişken müşteri ihtiyaçlarını en güncel teknolojiler ile sağlamak, Çevreye duyarlı iş süreçleri geliştirmek ve uygulamak bulunmaktadır.